Plenarni predavači
Radionica
Okrugli sto


PLENARNI PREDAVAČI

Prof. Boele De Raad, Univerzitet u Groningenu (Holandija)
Tema predavanja:"Cultural and cross-cultural personality psychology"
Profesor De Raad je doktorirao 1985. u oblasti psihologije ličnosti, na Univerzitetu u Groningenu, Holandija. Napisao je veliki broj članaka i poglavlja u knjigama na teme kao što su: govor o ličnosti u konverzacijskom kontekstu (eng. person-talk), psiholeksički pristup ličnosti, struktura ličnosti, modeli ličnosti, međukulturni pristupi ličnosti, kao i recenzija iz oblasti psihologije ličnosti, interpersonalne strukture i moralnih karakteristika ličnosti (vrednosti i vrlina). Pored toga, autor je nekoliko knjiga poput leksikona opisa ličnosti, kao i knjiga na temu modela Velikih pet i teorije psihološkog diskursa. Predavao je psihologiju ličnosti, metodologiju i teoriju diskursa. Član je uredništva časopisa European Journal of Personality, European Journal of Psychological Assessment i Measurement. Organizovao je letnje škole, radionice, simpozijume i internacionalne konferencije na teme iz oblasti psihologije ličnosti. Jedan je od osnivača i bivši predsednik Evropskog udruženja za psihologiju ličnosti (EAPP) i Evropskog udruženja za psihološku procenu (EAPA). Osnivač je i predsednik Svetskog udruženja za psihologiju ličnosti.
Prof. Gareth Gaskell, Univerzitet u Jorku (Velika Britanija)
Tema predavanja:"The role of sleep in language learning"
Profesor Gaskell je profesor psihologije i šef Laboratorije za istraživanja spavanja, jezika i memorije na Univerzitetu u Jorku, Velika Britanija. Diplomirao je na Univerzitetu u Kembridžu, a doktorat je odbranio na Birkbek koledžu na Londonskom univerzitetu 1994. godine. Nakon rada u Jedinici za izučavanje kognicije i mozga na Kembridžu, pridružio se Odeljenju za psihologiju u Jorku 1999. godine, gde je ostao dve godine. Glavne oblasti njegovog interesovanja su psiholingvistika I pamćenje, a naročito njihova interakcija.
Na početku karijere razvio je model prepoznavanja govornog jezika i proučavao je percepciju i produkciju pisanog i govornog jezika u različitim jezicima. Kasnije je počeo da se interesuje za učenje i plastičnost jezičkog sistema, što ga je vodilo ka izučavanju uticaja sna na procese učenja i konsolidacije lingvističkih znanja kod odraslih i dece.
Profesor Gaskel je bio urednik više knjiga iz oblasti jezika i psiholingvistike, uključujući i Oksfordski udžbenik psiholingvistike (Oxford Handbook of Psycholinguistics). Trenutno je urednik časopisa Journal of Memory and Language.
Prof. Richard Bentall, Univerzitet u Šefildu (Velika Britanija)
Tema predavanja:"The social origins of psychosis"
Ričard Bentall je profesor kliničke psihologije na Univerzitetu u Šefildu, a bio je profesor i na katedrama za kliničku psihologiju na Univerzitetu Mančester i Bangor Univerzitetu. Diplomirao je i doktorirao u oblasti eksperimentalne psihologije na Univerzitetu u Severnom Velsu (sada Bangor Univerzitet) i završio kliničku obuku na Univerzitetu Liverpul. Završio je i master studije iz oblasti primene filozofije u oblasti zdravstva na Univerzitetu Svansi (sada Svansi Univerzitet).
Glavna oblast interesovanja su mu psihotični poremećaji. Istraživao je kognitivne i emocionalne mehanizme koji se nalaze u osnovi psihotičnih simptoma, kao što su halucinacije, paranoidne sumanute ideje i manična stanja, koristeći metode poput eksperimenata, uzorkovanja iskustva i funkcionalne magnetne rezonance. Od nedavno, istraživanja su mu usmerena na pitanje zašto socijalni faktori rizika (na primer problemi u detinjstvu poput siromaštva, zlostavljanja, vršnjačkog nasilja) izazivaju kognitivne i emocionalne promene koje za posledicu imaju psihotične simptome. U saradnji sa brojnim kolegama sproveo je istraživanje efikasnosti psiholoških intervencija uz upotrebu randomiziranih eksperimentalnih procedura kod osoba sa dijagnozom shizofrenije, bipolarnog poremećaja i prodromalne psihoze. Objavio je preko 200 članaka i veliki broj knjiga, među kojima su „Madness explained: Psychosis and human nature“ (Objašnjenje ludila: psihoza i ljudska priroda) (Penguin, 2003) i „Doctoring the mind: Why psychiatric treatments fail“ (Doktor u umu: zašto psihijatrijski tretmani ne uspevaju) (Penguin, 2009).
Dr Jelena Mirković, Univerzitet Jork Sent Džon (Velika Britanija)
Tema predavanja:"What’s special about language? The mental machinery supporting language learning and language use”

Jelena Mirković je predavač iz oblasti psihologije na Univerzitetu Jork Sent Džon u Velikoj Britaniji. Njena edukacija iz eksperimentalne psihologije započela je u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju na Univerzitetu u Beogradu, gde je i diplomirala. Nastavila je studije u SAD i odbranila doktorat iz oblasti psihologije na Univerzitetu Viskonsin-Medison. Jelenina osnovna oblast istraživanja je psihologija jezika sa fokusom na učenje i upotrebu gramatke. Ona izučava kako moždani mehanizmi pamćenja utiču na učenje i korišćenje jezika kod odraslih i dece. 
STuP 2017 // FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD // 19-21. OKTOBAR 2017.