Program konferencije


Program konferencije biće objavljen najkasnije do 25. septembra 2019.

Plenarni predavači na STuP 2019 biće prof. dr Elizabeth Meins sa Univerziteta u Yorku (Velika Britanija), prof. dr Vincent Egan sa Univerziteta u Notingemu (Velika Britanija), prof. dr Lidija Arambašić sa Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska) i prof. dr Nirvana Pištoljević sa Rutgers univerziteta (SAD).

U okviru konferencije će biti održane sledeće radionice:

UVOD U SEM I LONGITUDINALNE MODELE
dr Dino Krupić
Filozofski fakultet u Osijeku
http://www.ffos.unios.hr/cv/12/psihologija/dino-krupic
Uopšteno govoreći, cilj istraživanja u psihologiji je razumeti psihičke procese u svrhu promocije mentalnog stanja pojedinca. Većina istraživanja se bazira na ispitivanju psihičkih procesa u jednoj vremenskoj tački. Međutim, ponekad nam je važno predvideti u kom smeru će se određeni psihički proces odvijati. U tom smislu, ne zanima nas samo odnos između različitih varijabli, već nas zanima i koliko su neki psihički fenomeni stabilni u vremenu, tj. koliko su podložni promenama i kako smer i intenzitet tih promena možemo predvideti. U ovoj radionici prikazaće se osnovni nacrti longitudinalnih istraživanja koji se analiziraju statističkim postupkom analize krive rasta (eng. growth curve analysis). Da bi se razumeli osnovni postupci ove analize, polaznici radionice će biti upoznati sa osnovama strukturalnog modelovanja i konfirmatornom faktorskom analizom. Primeri analiza će se sprovoditi pomoću statističkog softvera IBM SPSS Amos. Radionica je prvenstveno namenjena studentima master i doktorskih studija, kao i mladim istraživačima, ali i svima onima koji se interesuju za longitudinalna istraživanja i imaju bazično predznanje iz statistike.
Dr Dino Krupić je poslijedoktorand na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Angažovan je na predmetima iz kolegija koji se odnose na primenjenu metodologiju i psihometriju, te psihologiju ličnosti. U naučnom radu najviše se interesuje za biološku osnovu ličnosti u okviru Teorije osetljivosti na potkrepljenje, korišćenje virtualne realnosti u izazivanju reakcije straha i anksioznosti, te razvojem ličnosti i izvršnih funkcija kod dece.


RODITELJSKO (NE)PRIHVATANJE HRONIČNOG ZDRAVSTVENOG STANJA KOD DETETA: PROCENA RODITELJA I MOGUĆNOSTI PODRŠKE
dr Tatjana Krstić
Medicinski fakultet u Novom Sadu

GALAKTIČKI VODIČ KROZ OBJAVLJIVANJE RADA (Radionica u okviru TraNSferovog podskupa)
dr Bojana Bodroža i dr Bojana Dinić
Filozofski fakultet u Novom Sadu
http://www.psihologija.ff.uns.ac.rs/?bojana_bodroza
http://www.psihologija.ff.uns.ac.rs/?bojana_dinic
Na ovoj radionici će se polaznici upoznati sa svim koracima u proceduri prijave rada u neki naučni časopis. Najpre, koji koraci prethode pisanju rada, na koji način izveštavati o rezultatima u skladu sa savremenom naučnom praksom i smernicama, kako odabrati adekvatan časopis za rad, koje su najčešće greške prilikom prijave rada i kako ih preduprediti, koji su mogući ishodi prilikom prijave rada i kako odgovoriti na njih i slično. Radionica je osmišljena tako da polaznicima pruži informacije o novim trendovima u publikovanju načnih radova, kao i praktične savete u vezi sa samom pripremom i svim propratnim aspektima prijave rada, uključujući i demonstraciju rada s alatima koji mogu olašati ovaj proces.
Radionica je namenjena studentima master studija i doktorskih studija, kao i svim mladim istraživačima.
Voditelji radionice su doc. dr Bojana Bodroža i doc. dr Bojana Dinić koje imaju iskustva u različitim ulogama u procesu objavljivanja rada, i kao autori, recenzenti i članovi uredništva nacionalnih i međunarodnih naučnih časopisa.